VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ INZERCE PRACOVNÍCH NABÍDEK PROSTŘEDNICTVÍM PRACOVNÍHO PORTÁLU PROFILOT

 

(dále jen „VšeOP Profilot“)

 

platné a účinné od 15. 6. 2021

I. Všeobecná ustanovení

Tyto „VšeOP Profilot“ jsou vydány společností:

DP WORK s. r. o.

se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 128365

IČ: 27944719, DIČ: CZ 27944719

bankovní spojení: 43-3734420227/0100, Komerční banka a.s.

zastoupená Milanem Procházkou, MBA – jednatelem

e-mailová adresa: info@profilot.cz 

(dále jen „Prodávající“)

 

Společnost je na základě Rozhodnutí GŘ ÚP č. j. UPCR-2017/50321/4 ze dne 16. 6. 2017, věcně příslušného orgánu, oprávněna ke zprostředkování zaměstnání:

A) na území České republiky (dále jen „ČR“) podle ust. §60 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, a cizinců na území ČR podle ust. §60 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. §4 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, tj. vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

B) do zahraničí podle ust. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování podle ust. §14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, tj. vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

 

Povolení je společnosti DP WORK s. r. o. vydáno na dobu neurčitou.        

 

Dále uvedené pojmy mají v těchto VšeOP Profilot následující významy:

Smlouva – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Klientem na základě objednávky Klienta postupem sjednaným v těchto VšeOP ES, v níž se Prodávající zavazuje poskytnout Klientovi Služby a Klient se zavazuje za Služby uhradit Prodávajícímu Odměnu
Rámcová smlouva – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Klientem týkající se dohody stran ohledně rámcových smluvních podmínek, kterou se budou řídit dílčí smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Klientem, jejichž předmětem bude poskytnutí Služeb
Pracovní portál Profilot – webová stránka Profilot.cz zobrazující inzerci pracovních nabídek, kanál služby Personální inzerce
Klient – fyzická nebo právnická osoba, která uskutečnila objednávku služby Personální inzerce 
Objednávka – elektronický formulář pro závazné objednání služby Personální inzerce
Klientská šablona – elektronická šablona pro zadání textu a parametrů inzerátu Klientem
Personální inzerce – služba Prodávajícího zahrnující zveřejnění inzerátu Klienta s nabídkou pracovní pozice u Klienta na pracovním portále Profilot, včetně doprovodných služeb popsaných v článku II. bodě 3 těchto VšeOP Profilot 
Služby – zejména Služby Personální inzerce anebo jiné činnosti sjednané dle Smlouvy nebo Rámcové smlouvy

Odměna nebo Cena Služby – odměna za službu bude specifikována v každé objednávce. Základní cena je 3 000 Kč bez DPH.

Použití pojmu v těchto VšeOP Profilot s malým začátečním písmenem má stejný význam, jako je shora uvedeno.

 

1. Předmětem těchto VšeOP Profilot je úprava vzájemných práv, povinností a vztahů vzniklých na základě uzavřené Smlouvy nebo Rámcové smlouvy mezi Prodávajícím a Klientem. VšeOP Profilot jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy nebo Rámcové smlouvy mezi Prodávajícím a Klientem a jsou smluvními stranami dohodnuty jako závazné ujednání při uzavírání Smlouvy.

 

2. Prodávající nabízí službu Personální inzerce, kterou si mohou třetí osoby objednat dle postupu uvedeného níže. Objednávka je závazná a jejím odesláním Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VšeOP Profilot a podmínkami služby Personální inzerce a souhlasí s nimi a akceptuje je jako součást Smlouvy. Za poskytnutou službu Personální inzerce se Klient zavazuje uhradit Prodávajícímu Odměnu.

 

3. Případné spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi Klientem a Prodávajícím nebo ze VšeOP Profilot, které se nepodařilo vyřešit dohodou stran, se budou řešit u soudu místně příslušného podle sídla Prodávajícího.

II. VšeOP Profilot pro poskytnutí Služby Personální inzerce na pracovním portále Profilot

1. Prodávající poskytne Klientovi službu Personální inzerce na základě Klientem uskutečněné závazné Objednávky.

2. Klient po uskutečnění závazné Objednávky získává okamžitě přístup ke Klientské šabloně, kde jednoznačně specifikuje veškeré informace a parametry nabízené pracovní pozice. Na základě informací poskytnutých v Klientské šabloně bude Prodávajícím zveřejněn inzerát na pracovním portálu Profilot.

3. Zveřejnění pracovní nabídky v rámci služby Personální inzerce probíhá prostřednictvím pracovního portálu Profilot a součástí poskytovaného plnění je následující:

 • provedení textové korektury inzerátu před zveřejněním,

 • zveřejnění inzerátu pracovní nabídky na pracovním portále Profilot a na sociálních sítích, které jsou provozovány jinými subjekty (např. Facebook, LinkedInm Instagram),

 • možnost úpravy textu pracovní nabídky kdykoli během zveřejnění, a to za podmínek uvedených v dalším ustanovení těchto VšeOP Profilot,,

 • statistický report po 14 dnech a po skončení platnosti inzerce,

 • doba zveřejnění inzerátu je 30 dní,

 • o vystavení inzerátu bude Prodávající informovat Klienta emailem s uvedením odkazu na vystavený inzerát pracovní nabídky na pracovním portále Profilot.

 

4. Klient bere na vědomí, že není oprávněn v průběhu využívání služby Personální inzerce požadovat změnu zveřejňovaných údajů v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pracovní pozice. Prodávající je oprávněn vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, případně je Prodávající oprávněn požadovat plnou cenu za zveřejnění nabídky práce na další pozici za každou takovouto změnu.

 

5. Prodávající v rámci zajištění komfortu pro Klienta eviduje došlé reakce uchazečů, kteří reagovali na inzerovanou pozici Klienta. Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu po obdržení reakce uchazeče tohoto kontaktovat. Prodávající se zavazuje, že po dobu 2 měsíců od vydání inzerátu nebude kontaktovat evidované uchazeče, ledaže bude takový uchazeč reagovat přímo na nabídku Prodávajícího anebo na jinou poptávku jiné osoby anebo je sám osloví. Prodávající je oprávněn kontaktovat uchazeče také v případě, že nebude Klient po dobu 14 dnů pracovat s reakcí uchazeče a nekontaktuje jej (účelem tohoto opatření je zamezení ztráty důvěry uchazečů v portál Profilot.cz a ve služby, které uchazečům nabízí).

6. Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit anebo zrušit již zveřejněnou pracovní nabídku Klienta:

 • která je v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými normami anebo dobrými mravy,

 • v níž Klient podmiňuje zprostředkování práce anebo přijetí do zaměstnání, resp. obdobného pracovního vztahu platbou manipulačního anebo jiného poplatku,

 • která je erotického charakteru nebo se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb, resp. takové, které vzbuzují podezření, že se může jednat o tento typ práce,

 • která prezentuje více pracovních nabídek v rámci jednoho formuláře pro pracovní nabídku (tj. v rámci jedné pracovní nabídky),

 • která je neúplná anebo zavádějící, anebo obsahuje nepravdivé údaje, anebo z jiných důvodů snižuje úroveň služby Personální inzerce poskytovanou na pracovním portále Profilot,

 • která obsahuje reklamní anebo marketingový obsah či informace o produktech/ službách Klienta anebo třetí osoby, (např. „nabízíme au pair“, „nechte vydělávat internet“ nebo „za odměnu udělám“ …), které mají charakter reklamy,

 • která může poškodit dobré jméno Prodávajícího anebo třetí osoby,

 • duplicitně zveřejněnou rovněž Klientem nebo pracovní nabídku ve prospěch třetí osoby,

 • která obsahuje pracovní příležitost probíhající formou MLM (multilevel marketing) či podomního prodeje,

 • která obsahuje přímé internetové odkazy na webové stránky Klienta či třetích osob.

 

7. V případě zveřejnění pracovní nabídky Klient předáním loga souhlasí s jeho umístněním v inzerátu. Prodávající neodpovídá za škodu a újmu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout při používání loga na webových stránkách, včetně ušlého zisku.

III. Uzavření a ukončení smluvního vztahu, objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

1. Na pracovním portále Profilot je k dispozici kompletní popis nabízené služby Personální inzerce, její ceník a odkaz na elektronický formulář Objednávky.

 

2. Návrhem na uzavření smluvního vztahu je uskutečněná závazná objednávka Klienta, kterou učiní vyplněním elektronického objednávkového formuláře na pracovním portále Profilot.

 

3. Objednávka musí obsahovat minimálně:

3.1. jméno a příjmení jednatele či zodpovědné osoby Klienta

3.2. název obchodní korporace Klienta

3.3. fakturační adresu Klienta

3.4. IČ Klienta

3.5. e-mailovou adresu Klienta (e-mailová adresa kontaktní osoby uzavírající Objednávku, která je oprávněna podat text inzerátu a případně na něm provádět změny v průběhu inzerce)

3.6. název inzerované pozice

4. Klient odesláním Objednávky zároveň poskytuje Prodávajícímu souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů anebo osobních údajů svých zaměstnanců v pracovní nabídce, pokud to vyžaduje charakter Personální inzerce, kterou si Klient u Prodávajícího objednal.

5. Učiněním objednávky Klient stvrzuje, že se předem, tj. před učiněním závazné Objednávky, seznámil s těmito VšeOP Profilot Prodávajícího a že s nimi souhlasí, zejména souhlasí s obsahem služby Personální inzerce a Cenou služby a požaduje poskytnutí služby Personální inzerce za těchto podmínek a že výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:

5.1. respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služby Personální inzerce specifikovaných ve VšeOP Profilot;

5.2. respektováním technických možností média internet a elektronických systémů Prodávajícího;

5.3. obsahem těchto VšeOP Profilot.

6. Na tyto VšeOP Profilot je Klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky Prodávajícího upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

7. V návaznosti na odeslanou závaznou Objednávku Klienta získává Klient okamžitě přístup do internetové Klientské šablony, kde si Klient bez zbytečného odkladu vytvoří inzerát nabídky práce. Součástí služby Personální inzerce není formulace inzerátu za klienta. Klientem vytvořený vzor inzerátu Prodávající zkontroluje a případně navrhne či doporučí změny v souladu s čl. II těchto VšeOP Profilot. Až po finálním schválení znění inzerátu Klientem a Prodávajícím začne Prodávající poskytovat Personální inzerci dle objednávky, do té doby k tomu není povinen.

8. Dále v návaznosti na odeslanou objednávku Klienta Prodávající doručí Klientovi potvrzení objednávky, které bude Klientovi zasláno elektronicky na jeho e-mailovou adresu, kterou Klient sdělí Prodávajícímu při objednávce. Potvrzení objednávky Prodávajícího zasílané Klientovi bude obsahovat rekapitulaci obsahu objednávky učiněné Klientem a odkaz do Klientské šablony Klienta. Okamžikem doručení potvrzení objednávky nebo započetím s poskytováním Služeb dojde k uzavření Smlouvy, podle toho, který okamžik nastane dříve.

 

9. Prodávající není povinen doručenou objednávku potvrdit. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zejména v případě, že:

9.1. ji podala osoba nebo zástupce osoby, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze VšeOP Profilot nebo ze Smlouvy uzavřené s Prodávajícím;
9.2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Prodávajícího, ohrožovala by jméno Prodávajícího anebo byla v rozporu s těmito VšeOP Profilot;
9.3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

 

10. Písemné oznámení o zrušení/odmítnutí Objednávky se doručuje druhé straně na její korespondenční adresu nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Dodání zprávy obsahující vůli zrušit/odmítnout Objednávku do e-mailové schránky je považováno za doručení oznámení.

 

11. Veškerá prezentace Služby Personální inzerce umístěná na pracovním portále Profilot je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Objednávku na poskytnutí uvedených Služeb.

 

12. Vzniklou objednávku lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran, dle podmínek ustanovených ve VšeOP Profilot nebo ze zákonných důvodů.

13. Objednávka Klienta je závazná a může být změněna jen na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

14. Službu Personální inzerce je možné před uplynutím doby její platnosti ukončit:

14.1. písemnou dohodou smluvních stran,
14.2. zrušením objednávky Prodávajícím, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší svoje povinnosti vyplývající z těchto VšeOP Profilot. Za porušení těchto VšeOP Profilot podstatným způsobem se považuje zejména:

14.2.1. využívání osobních údajů o zájemcích o práci Klientem získaných z reakcí pro jiný účel než pro vyhledávání vhodného zaměstnance,
14.2.2. využívání Personální inzerce poskytované Prodávajícím ke hromadnému rozesílání elektronických zpráv anebo rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách (např. nevyžádaná reklama) anebo rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy anebo které mohou poškodit dobré jméno Prodávajícího anebo jiných fyzických a právnických osob,
14.2.3. Klient jedná v rozporu s těmito VšeOP Profilot anebo dobrými mravy, pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů pracovních portálů, může být podle odůvodněného názoru Prodávajícího poškozeno jeho dobré jméno a snížena anebo ohrožena úroveň kvality poskytované služby Personální inzerce,
14.2.4. využívání automatizovaných systémů (zvláště botů, robotů, modulů nebo jiných automatických zařízení nebo programů na prohledávání nebo sbírání obsahu webové stránky).

15. V případech uvedených v předchozím ustanovení je Prodávající oprávněn odstoupit od veškerých Smluv uzavřených s Klientem. Toto odstoupení nemá vliv na již poskytnutou službu Personální inzerce a na uhrazenou Odměnu, má účinky do budoucna a Prodávající není v takovém případě Klientovi povinen vracet poskytnuté plnění.

16. Pokud bez zavinění Prodávajícího uplyne doba pro plnění nebo zanikne Smlouva bez využití služby Personální inzerce objednané Klientem, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté Odměny. Za neúplné vyčerpaní služby Personální inzerce Prodávající neodpovídá a Klientovi nevznikne právo na vrácení uhrazené ceny ani její části.

IV. Cena Služby, fakturace

 

1. Klient se zavazuje za službu Personální inzerce uhradit Prodávajícímu Odměnu dle ceníku dané služby platného ke dni doručení Objednávky Prodávajícímu. Ceníky jsou zveřejněny na pracovním portále Profilot. Klient uskutečněním objednávky dává najevo souhlas s uvedenou cenou služby Personální inzerce.

 

2. Cenu služby za objednanou Personální inzerci je Klient povinen uhradit Prodávajícímu bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet. Platební údaje včetně variabilního symbolu budou Klientovi zaslány e-mailem potvrzujícím objednávku Klienta. Klient je povinen uvést při bezhotovostní platbě správný variabilní symbol, který mu byl přidělen. V opačném případě Prodávající neodpovídá za to, nebude-li platba Klienta řádně přiřazena.

 

3. Klient souhlasí s případným vystavením daňového dokladu/faktury v elektronické podobě a jeho zasláním na e-mail uvedený v objednávce.

 

4. Klient se zavazuje využít Personální inzerci nejdéle do 3 měsíců od uskutečnění Objednávky, později již není Prodávající povinen službu Personální inzerce poskytnout. Po uplynutí této doby nemá Klient nárok na vrácení uhrazené ceny služby Personální inzerce nebo slevu z ceny služby v případě nevyužití objednané Personální inzerce. V případě, že Klient uhradil na základě vystavené faktury Cenu služby a do 3 měsíců od tohoto data Personální inzerci nevyužil, je nekontaktní, anebo neposkytl dostatečnou součinnost pro realizaci Personální inzerce (zejména nedodal vhodný text inzerátu odpovídající těmto VšeOP Profilot), pak po uplynutí této doby již není Prodávající nadále zavázán Personální inzerci poskytnout, avšak Klientovi nevzniká nárok na vrácení uhrazené ceny Personální inzerce.

 

5. V případě, že je Klient v prodlení s úhradou ceny služby Personální inzerce nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů dle Smlouvy uzavřené s Prodávajícím, je Prodávající oprávněn přerušit poskytování všech služeb Personální inzerce do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Personální inzerce bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Prodávajícího. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Personální inzerce o dobu, po kterou bylo poskytování Personální inzerce přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Personální inzerci a vzdává se pro tento případ náhrady újmy.

 

6. Případné bankovní poplatky, vyplývající z bezhotovostního převodu peněz mezi Prodávajícím a Klientem ze zahraničí, hradí v plné výši Klient.

V. Odpovědnost za škodu

 

1. Prodávající v žádném případě neodpovídá za obsahovou stránku zveřejněné nabídky práce na pracovním portále Profilot, zejména za její grafické zobrazení a zpracování (např.: logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvůrčí činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím služby Personální inzerce odpovídá výhradně Klient. Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Prodávajícímu z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob vzneseny jakékoli nároky, tyto nároky uspokojit a Prodávajícího v celém rozsahu odškodnit.

2. Prodávající v rámci služby Personální inzerce neodpovídá Klientovi za nalezení vhodného Uchazeče na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním anebo obdobném poměru.

 

3. Prodávající rovněž nezaručuje zájemcům či uchazečům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního anebo obdobného poměru.

 

4. Prodávající neodpovídá za škodu a újmu, která může Klientovi nebo třetím osobám vzniknout při používání pracovního portálu Profilot, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoli dat.

 

5. Za neúplně vyčerpanou službu Personální inzerce Prodávající neodpovídá a není povinen vracet Klientovi uhrazenou Cenu služby.

 

6. V případě prodlení Klienta se splněním jakýchkoliv jeho povinností a závazků vyplývajících ze smluvního vztahu anebo těchto VšeOP Profilot je Prodávající oprávněn dočasně pozastavit další poskytování služby Personální inzerce Klientovi. Tímto úkonem Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody či újmy ani žádnou náhradu za jím objednanou Personální inzerci, kterou nemohl po dobu tohoto pozastavení využívat. Nárok Prodávajícího na náhradu škody a újmy tím není dotčen.

 

7. Prodávající je povinen prodloužit dobu plnění Personální inzerce v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení, a to po dobu, po kterou trval výpadek.

 

8. Prodávající neodpovídá za škody a újmy vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Jestliže vznikne stav vyšší moci, zavazuje se Prodávající bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Prodávající pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhl smluveným závazkům.

 

9. Odpovědnost Prodávajícího za škodu anebo jinou újmu způsobenou dle Smlouvy je omezena výší, která odpovídá Klientem uhrazené úplatě za Personální inzerci poskytnutou Prodávajícím na základě uzavřené Smlouvy za dobu, na kterou je Smlouva uzavřena.  Klient se tímto výslovně vzdává svého práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené mu porušením povinností Prodávajícího vyplývajících z VšeOP Profilot přesahující zaplacenou úplatu za poskytnutí těchto služeb Personální inzerce. Prodávající není povinen nahradit Klientovi škodu a újmu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření Smlouvy.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Klient se zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji třetích osob, zejména uchazečů o zaměstnání (dále jen „Osobní údaje“) bude nakládat výhradně za účelem plnění Smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“) a dalšími právními předpisy a bude po dobu trvání smluvního vztahu, a to i po jeho skončení, zachovávat mlčenlivost o veškerých Osobních údajích, o nichž se dozvěděl.

 

2. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem plnění závazků dle této Smlouvy není zpracování Osobních údajů ve smyslu GDPR, ale činnost jiná, pak ujednání týkající se ochrany Osobních údajů mají za cíl naplňovat základní povinnosti Prodávajícího jako správce Osobních údajů.

 

3. Klient se zejména zavazuje, že s Osobními údaji bude nakládat výlučně v souvislosti s účelem Smlouvy a bere na vědomí, že jiné nakládání je nepřípustné. Klient se zavazuje, že nebude Osobní údaje, jakkoliv ve smyslu GDPR zpracovávat, Osobní údaje nevyužije pro sebe ani třetí osoby, neposkytne třetím osobám, nezveřejní a bude dbát na to, aby se třetí osoby o Osobních údajích nedozvěděly. Klient se zavazuje, že si pro jakékoliv účely nebude pořizovat nebo nenechá si pořizovat kopie, výtahy, záznamy, fotografie a opisy jakýchkoli Osobních údajů. Klient je povinen chránit Osobní údaje před jakýmkoliv zneužitím, je povinen zabezpečit, aby Osobní údaje nebyly zpřístupněny anebo poskytnuty jiné osobě anebo zveřejněny. V případě porušení této povinnosti Klient v plném rozsahu odpovídá za škodu a újmu způsobenou porušením této povinnosti.

 

4. Klient se zavazuje zajistit, aby veškeré nosiče dat obsahující Osobní údaje zůstaly po celou dobu trvání smluvního vztahu chráněny před jejich zneužitím, kopírováním či jiným způsobem nakládání, který by umožňoval zpřístupnění či zveřejnění Osobních údajů třetím osobám a že Klient přijme veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil bezpečnost Osobních údajů a zamezil jejich úniku. Klient proškolí své zaměstnance tak, aby byli seznámeni s obsahem závazků chránit Osobní údaje. Dojde-li ke zpřístupnění (úniku) Osobních údajů nebo narušení jejich bezpečnosti, pak se Klient zavazuje tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu, aby mohlo dojít k minimalizaci případných negativních dopadů.

 

5. V případě porušení povinností sjednaných výše v tomto článku jde o podstatné porušení smluvního vztahu a Prodávající je tak oprávněn zrušit všechny Smlouvy uzavřené s Klientem odstoupením od smlouvy a žádat po Klientovi náhradu újmy způsobené porušením povinností.

 

6. Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Prodávajícímu z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto oddíle vzneseny jakékoli nároky, tyto nároky uspokojit a Prodávajícího v celém rozsahu odškodnit.

 

7. Klient bere na vědomí, že dokumentace předaná Prodávajícím podléhá GDPR a souvisejícím právním předpisům. Prodávající neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v reakcích Uchazečů.

 

8. Prodávající prohlašuje, že ke zpracování veškerých Osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Personální inzerce a tyto poskytuje Klientovi, je oprávněn dle GDPR.

VII. Autorská práva a ochranné známky

1. Klient prohlašuje, že má veškerá oprávnění a licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služby Personální inzerce použity, a zavazuje se, že bude řádně hradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spojené. Prodávající neodpovídá za porušení autorských práv Klientem ani za porušení práv třetích osob vzniklých v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že Prodávajícímu vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda nebo újma, zavazuje se ji Klient nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Prodávajícího vyzván.

 

2. Slogany, fotografie, obrázky, či loga předá Klient pro zveřejnění pracovní nabídky při odesílání textu inzerce, a to ve formátu typu png, pdf, jpg, případně jiném, na kterém se obě strany dohodnou.

Poruší-li Klient odstavec 1 nebo 2 tohoto článku VšeOP Profilot, pak je Prodávající oprávněn veškeré Smlouvy uzavřené s Klientem okamžitě zrušit odstoupením od smlouvy a ukončit poskytování Personální inzerce.

3. Klient souhlasí, že Prodávající je oprávněn používat firemní logo a další vizuální materiály Klienta, a to výhradně pro účely pozitivní prezentace a propagace služby Personální inzerce poskytovaných Prodávajícím, a to kteroukoliv z těchto forem:

 • na webových stránkách a v tiskových materiálech Prodávajícího pro účely zveřejnění reference,

 • na webových stránkách Prodávajícího, na pracovním portále Profilot a na sociálních sítích pro účely zveřejnění nabídky konkrétní poptávané pracovní pozice,


a to bezúplatně na dobu neurčitou i po skončení Smlouvy.V případě změny loga je Prodávající povinen respektovat jeho aktuální verzi od chvíle, kdy toto logo bude dodáno Prodávajícímu. Klient souhlasí s tím, že pokud je logo chráněno jako ochranná známka, pak Prodávající s ní nakládá ve stejném rozsahu, jako je užívání loga.

 

4. Klient není oprávněn užít pracovní portál Profilot nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného písemného souhlasu Prodávajícího. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek.

 

5. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na pracovním portále Profilot je přípustné pouze pro vlastní potřebu, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího jsou zakázány.

VIII. Závěrečná ujednání

Smlouva a právní otázky související s jejím uzavřením a plněním se řídí českým právem.

 

Novější VšeOP Profilot ruší dříve vydané.

Tyto VšeOP Profilot jsou nedílnou součástí Smlouvy, případně Rámcové smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran.

Tyto VšeOP Profilot jsou platné a účinné od 15. 6. 2021.

Datum: 15. 6. 2021

Jsou-li podmínky akceptovány Klientem elektronicky na pracovním portále Profilot, není vyžadován podpis Klienta. Podpis nahrazuje potvrzení objednávky služby Personální inzerce Klientem.